Obsah

Potřebná dokumentace

  • Výstavba rekonstrukce, opravy a údržba regulačních stanic RS.
  • Výstavba rekonstrukce, opravy a údržba kotelen RD.
  • Provádíme rozvody ústředního vytápění RD a bytových jednotek.
  • Plynoinstalace, plynové kotle, kotelny i nad 50 kW, rekonstrukce.
  • Provádíme rozvody plynu z plastu, mědi, oceli, průmyslové rozvody.

Výstavba a rekonstrukce plynovodů

Výstavba

Vysokotlaké (VTL) plynovody – středotlaké (STL) a nízkotlaké (NTL) plynovody – vysokotlaké a středotlaké regulační stanice a regulační zařízení – plošné plynofikace měst a obcí.

Rekonstrukce

VTL a STL regulačních stanic – rekonstrukce VTL, STL a NTL plynovodních sítí – přeložky VTL, STL a NTL plynovodů – plynové kotelny – průmyslové plynovody – domovní plynovody.

Inženýrská činnost

Návrh staveb a jednání s příslušnými orgány. Uzavírání smluv s zohledněním na daná a pravidla stanovená pro výkon zakázky.

Dozorování staveb

Dozor v oboru technologie – technický dozor investora.

Poradentská činnost

Možnosti a podmínky připojení na plynovodní síť. Vhodné podmínky, volba plynových spotřebičů, umístění spotřebičů. Vhodné způsoby vytápění.

Komunikace

Využití současných výkresových programů a záznamových médií a software AutoCAD, BricsCad, World a Excel.

Příbuzné zakázky

Převážně na všechny zakázky a realizované stavby provedené naší firmou existuje návaznost na další služby. Patří mezi ně stavební práce, topenářské, instalatérské práce, výstavba kotelen, plynofikace atd… Mezi výhody patří i vlastní velkoobchod a maloobchod, obsáhlé technické zázemí, dopravní i těžká technika. Pro informace, můžete využít naši odbornou a poradenskou činnost.

Potřebná dokumentace

Stavební povolení

U jednoduchých staveb, možno žádat stavební úřad, pouze o -územní rozhodnutí- , nebo územní souhlas-. Konkrétní informace vám podají jednotlivá pracoviště stavebních úřadů.

Vyjádření provozovatele

Jedná se o dvě vyjádření a to k existenci podzemních zařízení a k realizaci přípojky které je ve správě SMP a.s, popřípadě JMP a.s.

Projektová dokumentace

Postačí jednoduchý výkres, ze kterého je patrná trasa plánované plynovodní přípojky (od napojení na stávající plynovod po místo ukočení hlavním uzávěrem plynu) a poloha budovy, která má být na tuto přípojku napojena.

Souhlas majitele plynovodu

(Majitelem plynovodu nemusí být jen SMP a.s., popřípadě JMP a.s., která je vždy jeho provozovatelem), Mohou jimi být obce, města nebo i jiný právní subjekt.

Stavební povolení

Pro tento druh dokumentu lze použit stavební povolení s nabytím právní moci, územní rozhodnutí a nebo územní souhlas vydaný příslušným stavebním úřadem.

Revize plynu

Provádíme revize, kontroly a tlakové zkoušky domovních plynovodů. Montáže a opravy domovních plynovodů (do 50 kW) a montáže plynových spotřebičů. Všeobecné tlakové zkoušky.

Intervaly kontrol plynových zařízení

Výchozí revize plynového zařízení – před uvedením zařízení do provozu

Kontrola plynového zařízení – 1 x za rok

Provozní revize plynového zařízení – 1 x za 3 roky

Tlaková zkouška plynovodu – platnost max. 6 měsíců

Servisní prohlídka spotřebičů – 1 x za rok

Technické normy pro plynová zařízení

ČSN 38 6405  Plynová zařízení zásady provozu

ČSN EN 1775  Plynovody v budovách, nejvyšší provozní tlak 5 bar, provozní požadavky

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 15001-1,2 –  Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití

Instalace a revize plynových zařízení se dále řídí TPG (Technická pravidla GAS)(Technická pravidla GAS)

TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.

TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz

TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva.

TPG 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi.

TPG 703 01 Průmyslové plynovod

TPG 941 02 Řešení odtahů spalin všech typů spotřebičů. Pravidelné kontroly komínů a měření emisí