Obsah

Vodovody

Naše firma provádí výstavbu,opravy,přeložky a rekonstrukce vodovodů . Zejména stavby výtlačných řádů, požárních vodovodů v logistických areálech, zásobovacích řadů, rozvodných řádů až po domovní vodovodní přípojky, automatické tlakové stanice a vystrojení vodárenských vrtů. K výstavbě vodovodů využíváme potrubí z tvárné litiny,oceli a plastu v dimenzích do DN 1000.

Kanalizace

Provádíme výstavbu,opravy,přeložky kanalizačních stok splaškové a dešťové kanalizace a to jak gravitační stokové sítě i tlakové a podtlakové kanalizace. Kanalizace prováděny včetně revizních a čerpacích šachet ,čistíren odpadních vod a přípojek k jednotlivým nemovitostem. Také se zabýváme výstavbou retenčních nadrží a jejich vystrojení a vsakovacích objektů. Z hlediska materiálu využíváme všechny běžné hmoty a materiály, jako je plast, kamenina, beton, sklolaminát a litina.

Provoz vodovodů a kanalizací

Provádíme souhrn činností, kterými zajišťujeme dodávku pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod pro veřejnou potřebu. Zejména pak provozování zařízení pro odběr, úpravu a dopravu pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti.

V oblasti provozu vodovodů zajišťujeme tyto služby:

  • Provoz vodovodů a úpraven vod

  • Kontrolu a údržbu vodních zdrojů, vodovodních řadů včetně ostatních vodohospodářských objektů

  • Realizaci nových vodovodních přípojek včetně projektových a inženýrských prací a vyhotovení dokumentace realizované přípojky
  • Instalaci a údržbu v oblasti měření a regulace
  • Nepřetržitou poruchovou a havarijní službu

V oblasti provozu kanalizací zajišťujeme:

  • Komplexní provoz kanalizací a čistíren odpadních vod

  • realizaci nových kanalizačních přípojek včetně projektových a inženýrských prací a vyhotovení dokumentace realizované přípojky
  • opravy poruch na kanalizačním potrubí, opravy objektů na stokových sítích
  • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek, kanalizačních vpustí a šachet
  • nepřetržitou poruchovou a havarijní službu