Obsah

Služby které poskytujeme:

  • Provozování vodovodů a kanalizací včetně provozoven ČOV ve více naž 15-ti obcích Drahanské vrchoviny.
  • Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek.

  • Opravy a udržby venkovních rozvodu vodovodů a kanalizací.
  • Lokalizace poruch na vodovodních řadech a jejich následná likvidace.

Naše společnosti se v odvětví provozování vodovodu a kanalizaci snaží o co možná nejužší kontakt a spolupráci s majiteli distribučních sítí z důvodu dosažení nejlepších výsledků při jeho údržbě a obnově tak i pro tvorbě ceny vodného a stočného. Každoročně předkládáme majiteli závěrečnou zprávu, ve které hodnotíme provoz vodovodu a kanalizaci jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska technického stavu. Ve vztahu ke koncovým odběratelům se snažíme o osobní přístup což nám umožňuje řešit většinu problému okamžitě při jejich vzniku.

Našim základním posláním je péče o životní prostředí a dodávka zdravé a chutné pitné vody pro všechny naše odběratele.

Postup pro zřízení vodovodní nabo kanalizační přípojky

1. Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD)

PD může být vypracována našimi projektanty nebo kterýmkoliv oprávněným projektantem. PD musí odpovídat závazným standardům pro vodovodní síť.

2. Vyřízení územního rozhodnutí (event. územního souhlasu)

Územní rozhodnutí (dále jen ÚR) pro Vás může vyřídit přímo projektant, pokud ho k tomu zmocníte nebo si ho můžete vyřídit sami. ÚR vydá příslušný stavební úřad po předložení následujících dokumentů:
a. Projektová dokumentace
b. Vyjádření provozovatele – souhlas s připojením
c. Vyjádření správců inženýrských sítí – plynu, elektro, telefon atd.
d. Dohoda s vlastníky pozemku, přes který je přípojka vedena – obec, soukromá osoba…

3. Vyplnění příhlášky na odběr pitné vody nebo odvádění odpadních vod

S projektem, územním rozhodnutím nebo souhlasem, výpisem z listu vlastnictví (stačí orientační) a vyjádřením od provozovatele se žadatel o vodovodní přípojku dostaví na provozovnu firmu Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. v obci Protivanov a vyplní zde přihlášku k odběru vody nebo odvádění odpadních vod. Vyplněnou přihlášku s výše uvedenými dokumenty lze také na odkazech viz. níže a zaslat jí vyplněnou na na provozovnu firmu Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Kontakt:
Za Školou 379, 798 48 Protivanov

Úřední hodiny:
Pondělí 7:00 – 16:00
Středa 7:00 – 16:00

4. Stavba přípojky

Veškeré zemní práce tj. vodoměrnou šachtu, trasu přípojky, obnažení vodovodního řadu, provede na své náklady žadatel o vodovodní přípojku. Samotné položení přípojky, navrtávku vodovodního řadu a osazení vodoměru, provedou pracovníci provozovatele po Vaší telefonické žádosti, na telefonním čísle uvedeném v přihlášce. Po osazení vodoměru vám bude zaslána faktura za provedené práce a materiál ( bez vodoměru ).

5. Smlouva

Po osazení vodoměru Vám bude zaslán návrh smlouvy o dodávce vody, případně odvádění odpadních vod.

Co dělat při zjištění poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě?

Při zjištění poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě volejte bezodkladně v pracovní době i mimo ní na poruchovou službu tel. číslo 603 580 148 nebo tel.číslo 603 580 265

Popřípadě informujte příslušný obecní úřad. Při hlášení poruchy uveďte prosím co nejpřesnější popis poruchy, své jméno a kontakt na Vás.

DOKUMENTY

Zajímavosti o vodě

Litr pitné vody z vodovodní sítě je cca 200 x levnější než litr stolní vody koupené v obchodě, přidáte-li do sklenice vody citron vylepší chuť vody. Voda z vodovodu je nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám.

Voda na sprchování (50 litrů) přijde zhruba na 2,50 Kč

Voda na koupel ve vaně (200 litrů) stojí cca 10,00 Kč

Spláchnutí WC (8litrů) asi 0,50 Kč

Voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí, nepotřebuje přepravovat kamiony, nevyžaduje skladovací prostory a nevzniká z ní ekologický odpad. Vodovod a celá vodovodní soustava je technické zařízení, provozem dochází na vodovodu k poruchám a úniku vody tedy ztrátám. Při úniku vody může dojít i ke škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a budeme vždy rádi, pokud nás na úniku upozorníte.

Předpisy a dokumentace k problematice vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně zákonů v platném znění
Vyhláška č. 428/2001 Sb.kterou se provádí zákon č.274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb.
Zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

Odpadní voda je taková voda, jejíž kvalita byla zhoršena vlivem činnosti člověka. Odpadní voda z domácností, úřadů, škol, průmyslových podniků je kanalizačními přípojkami odváděna do kanalizační sítě a tou následně na čistírnu odpadních vod. Odpadní vody přivedené na čistírnu odpadních vod jsou v tomto zařízení vyčištěny tak, aby mohly být vypuštěny zpět do recipientu.

Rozbor vody

MĚSTYS DRAHANY

OBEC VYSOČANY

OBEC ŠUBÍŘOV

ZŠ PROTIVANOV

OBEC DRAHANOVICE (133)

OBEC DRAHANOVICE (292)

OBEC LHOTA

KONTAKTY PROVOZ VODOVODU

Poruchová služba

Marian Fiedler

vedoucí provozu
mobil: +420 724 279 000
e-mail: vak@mispro.cz

Ceny vodného a stočného pro rok 2024

Ceník

Skladba ceny vodné 2024 Drahanská vrchovina